Program: Luni – Vineri 8:00- 14:00

  1. Clasarea plângerii petentei SL, după audierea părților implicate;
  2. Clasarea plângerii petentei PA, după audierea părților implicate;
  3. Redactare și înaintare către organele în drept a unei plângeri penale, pentru suspiciunea existenței unei fapte prev. și ped. de art. 348 C.pen., după luarea la cunoștiință a punctului de vedere al persoanei reclamate, LN, care a depus și acte doveditoare, respectându-i-se astfel dreptul la apărare (ședințele de consiliu sunt publice, prin afișare pe site-ul baroului, cu respectarea GDPR și astfel orice persoana interesată poate lua cunoștință și își poate apăra drepturile, în spiritul Constituției). Petentul LN nu a fost încunoștiințat despre sesizarea făcută împotriva lui, de către consilieri sau secretariatul baroului, conform probelor existente la dosar;
  4. Se aprobă actualizarea tarifului de curățenie pentru SC CS SRL, cu rata inflației;
  5. Se aprobă actualizarea salariilor angajatelor baroului, cu rata inflației;
  6. Se ia act de solicitarea UNBR și se numește doamna secretar AJ pentru a transmite cererile de interogare RNEP;
  7. Se ia act de cererea de retragere definitivă din profesie a doamnei av. MA;
  8. Se aprobă majorarea tarifului cu 10 %, pentru servicii de monitorizare a sediului baroului, de către SC RSS SRL;
  9. Se ia act de îndeplinirea condițiilor art. 67 alin. 2 din Statut, privind convocarea Adunării Generale Extraordinare, la cererea a 1 / 3 din numărul avocaților. Ședințele sau desfășurat în format fizic, prin telefon și online și hotărârile s-au luat cu votul majorității consilierilor. La punctele 8 și 9 OM n-a votat, iar ZCC nu a participat la ședințe.